Algemene Voorwaarden

Versie: januari 2020

ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1. Tessadevries.com: de eenmanszaak Tessadevries.com, statutair gevestigd te Eesveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 75453940.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Tessadevries.com een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Tessadevries.com voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het maken van fotoreportages en tevens het uitvoeren van fotosessies en fotobewerking. Daarnaast biedt Tessadevries.com een online academy over fotografie, social media en marketing en is er een offline strategie dag bestaande uit 2 dagdelen.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Tessadevries.com en klant krachtens welke Tessadevries.com de dienst zal uitvoeren.

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.8. Website: www.tessadevries.com 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Tessadevries.com gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Tessadevries.com of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een bestelling dan wel akkoord via de e-mail verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Tessadevries.com en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Tessadevries.com zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

 

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
3.1. Offertes van Tessadevries.com zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. 

Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. Tessadevries.com zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte.

3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Tessadevries.com het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.5. Tessadevries.com behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens Tessadevries.com de opdracht zal gaan uitvoeren.

3.6. Alle door Tessadevries.com gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.7. Tessadevries.com behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.8. Tessadevries.com behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.9. Tessadevries.com is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

 

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Tessadevries.com verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Tessadevries.com binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.4. Tessadevries.com heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Tessadevries.com zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Tessadevries.com wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering met inachtneming van de bepaling uit artikel 14.10. 

4.7. Indien Tessadevries.com, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Tessadevries.com gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten na overleg aan de klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Tessadevries.com in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Tessadevries.com uitgevoerde werk te vergoeden.

 

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR TESSADEVRIES.COM
5.1. Tessadevries.com garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Tessadevries.com spant zich in om de gegevens die Tessadevries.com voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten dient Tessadevries.com met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. De opdrachtgever is niet gerechtigd een naamsvermelding op geleverde producten/diensten te verwijderen, behoudens die gevallen waarin Tessadevries.com uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering. 

5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is Tessadevries.com eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gemaakte foto’s van de opdrachtgever te publiceren op de website en/of social media kanalen van Tessadevries.com en/of overige promotionele uitingen van Tessadevries.com. 

5.6. Tessadevries.com heeft het recht zich in geval van een onvoorziene omstandigheid of in geval van overmacht door een derde te laten vervangen. 

5.7. Producten en diensten welke door Tessadevries.com worden geleverd zijn enkel voor het in de offerte overeengekomen gebruik. De geleverde producten mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden of voor andere doeleinden dan in eerste instantie in de offerte is overeengekomen.

 

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT EN HET HERROEPINGSRECHT
6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Tessadevries.com te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Tessadevries.com onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Tessadevries.com om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Tessadevries.com zijn verstrekt, heeft Tessadevries.com het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Tessadevries.com steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar banknummer.

6.5. Bij klachten over de door Tessadevries.com geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Tessadevries.com binnen 8 werkdagen na levering van de dienst en/of het product. De klant vrijwaart Tessadevries.com één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.6. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens beschikbaar stelt, en loopt de uitvoering van de dienst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortkomende kosten voor rekening van de klant. 

6.7. In geval van locatiehuur voor een fotoreportage is de klant verantwoordelijk voor het reserveren daarvan. De daarbij horende extra kosten komen voor rekening van de klant. 

6.8. De klant heeft bij een fotoreportage recht op 1 correctieronde van maximaal 60 minuten indien de feedback binnen 5 werkdagen wordt aangeleverd. Correcties kunnen binnen de omvang van de offerte worden aangeleverd mits dit niet leidt tot verandering van de opdracht.

6.9. In geval van wijziging van de opdracht en/of feedback welke na 5 werkdagen wordt aangeleverd, zal Tessadevries.com meerwerk zoals genoemd in artikel 4.7 aan de klant worden doorberekend.

6.10. De klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van de dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. 

Tessadevries.com mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding. 

6.11. De in artikel 6.10 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant de dienst heeft afgenomen. 

6.12. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn aan Tessadevries.com. 

6.13. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

6.14. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

6.15. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een cursus uit de online academy, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

6.16. Tessadevries.com kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD
7.1. De door Tessadevries.com te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en wordt in overleg met klant vastgesteld. De door Tessadevries.com opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. 

7.2. Indien de levering vertraging oploopt of een fotorapportage wegens ziekte of andere omstandigheden verplaatst dient te worden, zal Tessadevries.com dit zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail, doch binnen 24 uur voor aanvang van de fotorapportage, aan de klant mededelen.

7.3. Een door Tessadevries.com vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Tessadevries.com niet van rechtswege in verzuim.

7.4. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan dertig dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Tessadevries.com, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.5. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Tessadevries.com mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.6. Aan de leveringsplicht van Tessadevries.com zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Tessadevries.com geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

 

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Tessadevries.com verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Tessadevries.com biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Bestellingen via de webshop worden direct online afgerekend waarna de klant een digitale factuur ter bevestiging van de betaling zal ontvangen.

8.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.4. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van €50,00 exclusief btw bij de tweede herinnering en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen en daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.6. In bovenstaande gevallen heeft Tessadevries.com voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.7. De klant gaat er mee akkoord dat Tessadevries.com elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Tessadevries.com zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.8. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant of vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer, dan is de klant €2,50 administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso.

8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Tessadevries.com verzonden facturen uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk aan Tessadevries.com kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Tessadevries.com een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.10. Alle, met uitzondering van de online academy, door Tessadevries.com geleverde producten en diensten blijven eigendom van Tessadevries.com totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Tessadevries.com zijn voldaan. 

8.11. Leveringen worden slechts gedaan na volledige betaling van de door Tessadevries.com verstuurde factuur.

 

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, strategieën, foto’s, teksten, en strategieën alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Tessadevries.com tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

9.2. De door Tessadevries.com geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Tessadevries.com en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Tessadevries.com.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Tessadevries.com ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Tessadevries.com, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Tessadevries.com is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Tessadevries.com plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Tessadevries.com vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.6. De klant komt een beperkt publicatierecht van de foto’s toe, na volledige betaling van het vooraf overeengekomen factuurbedrag.

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 5.4, artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht. 

9.8. Bij inbreuk heeft Tessadevries.com recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Tessadevries.com en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Tessadevries.com kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. Tessadevries.com is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van de persoonlijke eigendommen van de klant ten tijde van de fotorapportage.

10.3. Indien Tessadevries.com onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €2.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Tessadevries.com uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.

10.4. In aanvulling op artikel 10.2 is Tessadevries.com dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Tessadevries.com aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Tessadevries.com toegerekend kunnen worden:
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.5. Tessadevries.com sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Tessadevries.com geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Tessadevries.com.

10.6. Tessadevries.com is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.7. Klant vrijwaart Tessadevries.com voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Tessadevries.com.

 

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. Tessadevries.com is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Tessadevries.com is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Tessadevries.com weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Tessadevries.com kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Tessadevries.com een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Tessadevries.com onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Tessadevries.com, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen (zoals in- en uitvoerverboden en contingenteringen), bedrijfsstoringen bij Tessadevries.com, wanprestatie door leveranciers van Tessadevries.com waardoor Tessadevries.com haar verplichtingen jegens de Wederpartij niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Tessadevries.com of diens leveranciers.

 

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING
12.1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan de tussen partijen voor een duur van twaalf maanden, tenzij anders is overeengekomen. 

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel klant als Tessadevries.com, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Tessadevries.com de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Tessadevries.com voortvloeiende verplichting;
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Tessadevries.com;
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

Tessadevries.com zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.5. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Tessadevries.com vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.6. Tessadevries.com behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Tessadevries.com overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT
13.1. Tessadevries.com zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. 

Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Tessadevries.com in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Tessadevries.com worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Tessadevries.com aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Tessadevries.com.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Tessadevries.com te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Tessadevries.com, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN FOTOREPORTAGES
14.1. Tessadevries.com is gerechtigd tot het factureren van een aanbetaling van 30% voorafgaand aan de fotorapportage. Indien de aanbetalingsfactuur niet tijdig voldaan is, zal Tessadevries.com de fotorapportage annuleren. Tessadevries.com is dan gerechtigd een vergoeding zoals genoemd in artikel 14.10 in rekening te brengen.

14.2. Tessadevries.com is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan Tessadevries.com worden geleverd.

14.3. Indien er door toedoen van de klant en/of derden schade wordt aangebracht aan apparatuur van Tessadevries.com, is de klant gehouden de dagwaarde te vergoeden.
14.4. Tessadevries.com maakt een selectie van de foto’s. Onscherpe en mislukte foto’s worden niet aan de klant geleverd. De klant maakt een selectie uit de overgebleven foto’s en deze zullen door Tessadevries.com worden bewerkt en vervolgens worden aangeleverd in niet-bewerkbare bestanden. 

14.5. Alle gemaakte en geleverde foto’s worden minimaal één jaar door Tessadevries.com bewaard. Na anderhalf jaar worden de foto’s uit de database van Tessadevries.com verwijderd.

14.6. De klant is niet gerechtigd aangeleverd beeld- of fotomateriaal te bewerken.

14.7. Na het leveren van de foto’s heeft de klant de mogelijkheid tot het geven van feedback welke in een revisie door Tessadevries.com zullen worden doorgevoerd. Indien de wijzigingen meer dan 60 minuten in beslag nemen, is Tessadevries.com gerechtigd extra kosten in rekening te brengen.

14.8. De foto’s worden via WeTransfer aan de klant aangeleverd op het moment dat de klant volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

14.9. Wanneer de klant foto’s op zijn/haar website of social media wil delen, is hij daartoe slechts gerechtigd wanneer hij de naam Tessadevries.com of @tessadevriesfotografie (Instagram) daarbij vermeld.

14.10. Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen fotorapportage is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:

 • annulering tot 30 dagen voor de fotorapportage; geen vergoeding;
 • annulering tussen 30 en 5 dagen voor de fotorapportage; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 25% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering binnen 5 dagen voor de fotorapportage; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering tot 24 uur voor de fotorapportage; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 85% van het in de offerte overeengekomen bedrag. 

14.11. Indien de klant wijzigingen in de overeenkomst wil aanbrengen in verband met locaties en/of kledingwissels is Tessadevries.com gehouden deze extra werkzaamheden en/of uren in rekening te brengen als meerwerk zoals genoemd in artikel 4.7.

14.12. Tessadevries.com is niet verantwoordelijk voor de door de klant gemaakte keuzes voor wat betreft visagie en (hair)-styling.

14.13. Indien de klant een fotorapportage buitenshuis heeft geboekt, is Tessadevries.com afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij slechte weersomstandigheden zal Tessadevries.com in overleg met de klant besluiten of de fotorapportage door zal gaan, of moet worden verplaatst. Indien de fotorapportage verplaatst dient te worden, zijn hier voor de klant geen kosten aan verbonden.

 

ARTIKEL 15. BIJZONDERE BEPALINGEN TRAJECTEN, CURSUSSEN EN COACHING TESSADEVRIES.COM
15.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Tessadevries.com aan te bieden of te doen geven. 

15.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de traject of cursus en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Tessadevries.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Tessadevries.com in de praktijk tot uitvoering brengt.

15.3. Tessadevries.com is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Tessadevries.com, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan. 

15.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats.

15.5. Na het einde van de online cursus behoudt de klant het recht om in te loggen op de online leeromgeving. Tessadevries.com streeft ernaar al het materiaal online te houden. Indien Tessadevries.com besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt Tessadevries.com de klant hier één maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij Tessadevries.com meest recente bekende e-mailadres op de hoogte. 

15.6. Restitutie van de door de klant aangeschafte ticket(s) voor een van workshops/masterclasses van Tessadevries.com is slechts mogelijk indien het gaat om een particuliere klant. De klant die in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf een ticket heeft gekocht, maakt geen aanspraak op restitutie van het ticket.

15.7. De door Tessadevries.com aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online trajecten, modules, begeleiding mogen nimmer met derden worden gedeeld.

 

ARTIKEL 16. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT
16.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Tessadevries.com en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 

16.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Tessadevries.com alleen bindend indien en voor zover deze door Tessadevries.com uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

16.3. Indien Tessadevries.com op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

16.4. Zowel de klant als Tessadevries.com zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen. 

16.5. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

16.6. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Tessadevries.com hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

16.7. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Tessadevries.com partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16.8. De klant en Tessadevries.com zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

16.9. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Overijssel, locatie Zwolle bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Tessadevries.com en de klant.